Przetwarzanie danych

Informacja DLM sp. z o.o. dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest:
DLM sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze, Wrocławska 1a, Suchy Dwór
2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
• W celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
• W celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez Klienta;
• W celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
• Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
• Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
• Tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
• w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Spółki, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
5. Dane osobowe będą pobierane:
• bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
• z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
• z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
6. Dane osobowe będą przetwarzane:
• przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
• do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
7. Prawa klienta
Klienta ma prawo do:
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 – o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
• cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
• wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
• Usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• Sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
• Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
8. Odbiorcą danych mogą być:
• Partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
• Agenci pośredniczący w sprzedaży;
• Podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług w celu realizacji umowy;
• Podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowi, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
• Podmiotom nabywającym wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
• Podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
9. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.
Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Klientów, Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: DLM sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze, ul. Wrocławska 1, Suchy Dwór.
Szanujemy prywatność wszystkich osób odwiedzających stronę www.dlm.net.pl, dlatego zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami RODO ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji do niezbędnego minimum wymaganego do zrealizowania Zamówienia na najwyższym poziomie (adekwatność). Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówień, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, do wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych (np. newsletter).Wszystkie Dane osobowe nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu realizacji umowy oraz z zakresu udzielonej zgody. Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Klientów, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
Cel zbierania danych
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
W celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
W celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez Klienta;
W celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
Tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Spółki, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy.
Dane osobowe będą pobierane:
bezpośrednio od osób korzystających z usług Sklepu Internetowego Administratora, z którymi Administrator zawiera umowy;
od podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
Podstawa przetwarzania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej oferty Sklepu Internetowego, tj. złożenia Zamówienia i realizacji umowy. Przy rejestracji w Sklepie Internetowym Zamawiający podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, dane adresowe, adresy poczty elektronicznej oraz kontakt telefoniczny. W celu realizacji umowy sprzedaży zebrane dane mogą być udostępniane następującym partnerom: firmy spedycyjne Poczta Polska, Inpost; operatorzy systemów płatności PAY U oraz serwisom i działom reklamacji naszych dostawców. W tych przypadkach ilość przekazywanych informacji jest ograniczona do wymaganego minimum (adekwatność). Nie sprzedajemy, ani nie udostępniamy danych osobowych swoich użytkowników firmom zewnętrznym. Chronimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).
Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.
Dostęp do danych osobowych
Administrator zapewnia swobodny dostęp do danych osobowych, a w szczególności Klient ma prawo do:
Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
Sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
Usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679
– o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania wynikającym z przepisów prawa.
Klient może dokonywać zmian również samodzielnie poprzez swoje konto w Sklepie Internetowym, po zalogowaniu do systemu.
Polityka dotycząca ciasteczek (cookies)
Przez używanie strony Sklepu Internetowego Administratora Klient wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z Polityką dotyczącą ciasteczek. Sklep Internetowy generuje pliki cookies, które zapamiętują informacje o Kliencie i umożliwiają późniejsze rozpoznanie przez serwer. Cookies w żaden sposób nie uszkadzają systemu w komputerze, a każda przeglądarka internetowa ma możliwość ich wyłączenia poprzez konfiguracje ustawień dostępnych w przeglądarce internetowej. Jeżeli Klient nie zgadza się na używanie przez Sklep Internetowy ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron Sklepu Internetowego.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane w urządzeniach użytkowników podczas odwiedzania różnych stron w Sklepie Internetowym. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ważności ciasteczka (czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny. Dane osobowe gromadzone przy użyciu Ciasteczek mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Zazwyczaj ciasteczka są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są indywidualne ustawienia i dzięki nim można się zalogować na indywidualne konto. Jeżeli Klient uważa, że obecność plików cookies narusza prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki.
Newsletter
Newsletter to wysyłana regularnie wiadomość w postaci e-mail. Zawiera informacje dotyczące działalności Sklepu Internetowego, np. o nowościach czy aktualnych promocjach. Klient może zamówić usługę newsletter poprzez wpisanie adresu e-mail w formularzu na stronie Sklepu Internetowego. Newsletter jest usługą bezpłatną. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie na podstronie Profil Klienta w zakładce Moje konto.